how to become a tour guide in greece

|

The WFTGA would like to thank our sponsors: #1 of 54 Tours in Fira. With over 90 Greek islands to choose between, it can be overwhelming knowing which island is right for you. Eating is invariably a casual affair in Greece. Greek Educational System for Tourist Guides by Efi Kalamboukidou. and individual visitors. Folklore - 30 hours We offer the best, most authentic and carefully selected services (guides, activities, restaurants and accommodations) Greece … Start to craft your dream adventure with us. More Free Greece Travel Guides. To help, I have a neat series of Greece travel guides … The Association of Licensed Tourist Guides has 1500 members that work all over Greece, undertaking programs and visits for Schools, Educational Institutions, Travel … They are responsible for making sure the excursion runs smoothly, finances are kept under control, ensuring … Eating is invariably a casual affair in Greece. Lesson 3 - How To Become A Tour Guide - Duration: 8:14. Opening Hours in Greece . I worked all through Europe. Tour guides can be found working for tour operators, museums and historical areas, parks, cruise ships, resorts, and regional/city organizations. Most international flights land in the capital Athens and this usually is the first stop of travelers arriving to Greece.. 19. I know what it's like surfing the web for travel planning information. The cherry on a cake of Athens: the Acropolis. satisfy the demands of a specialized audience with a profound Commission percentages, housing situations, and tour guide … 13. According to the Greek law, they cannot guide you inside at any archaeological site or museum. Learn more about our private, customizable tours. A tour leader is a guide… 14. Tour guides work at parks, … Many tour guides also work on a freelance … Two fast-track courses that will provide tour guide certification will take place this autumn in Greek universities, according to an announcement made on 29 July by the Tourism Ministry.. Look out for the restaurants … Áõôü óçìáßíåé ïõóéáóôéêÜ êáôÜñãçóç êáé áðáîßùóç ôùí Ó÷ïëþí Îåíáãþí (ôùí êáëýôåñùí åðáããåëìáôéêþí ó÷ïëþí ðïõ äéáèÝôåé ç ÅëëÜäá óÞìåñá) áëëÜ êáé ôïõ åðáããÝëìáôüò ìáò ðïõ èá ãßíåé ðÜñåñãï ãéá ôïõò Üíåñãïõò ðôõ÷éïý÷ïõò áðü üëïí ôïí êüóìï, äçìéïõñãþíôáò áêüìá ìåãáëýôåñåò óôñáôéÝò áíÝñãùí. Many say Athens is the ugliest side of Greece.With so many dream places to go in the country, I understand where they coming from, it is one of those love-hate travel … Tip €2 to €5 per person, per day for a group tour; and €20 per person, per day for a private tour. By law, they have to study 2.5 years in a University-level school to get a license to guide. Qualities like people handling skills, organisational ability, appropriate appearance, problem … ÌåôÜ ôçí ðáñáêïëïýèçóç ôùí óåìéíáñßùí ÷ùñßò åîåôÜóåéò åðÜñêåéáò êáé ÷ùñßò íá åßíáé ðñïûðüèåóç ç ãíþóç ôïõ åëëçíéêïý ðïëéôéóìïý êáé ôçò åëëçíéêÞò ãëþóóáò, ïé åíäéáöåñüìåíïé áðïêôïýí ßóá åðáããåëìáôéêÜ äéêáéþìáôá ìå ôïõò áðïöïßôïõò ôùí Ó÷ïëþí Îåíáãþí. Classical and enchanting, Greece offers travelers a warm welcome. Choose Your Dream Vacation. How it works. Certified Tour Guides & Activities in Greece available in Chinese and English language. If you want a licensed by the state tour guide for a museum or archaeological site in Greece, you can hire one. Many say Athens is the ugliest side of Greece.With so many dream places to go in the country, I understand where they coming from, it is one of those love-hate travel … work all over Greece, undertaking programs and visits for Schools, Advantages of Tour Guide Jobs in Europe. A tour guide gives specific narration in a place, often joining the tour group for just a couple of hours. 8:14. Ancient Greek history - 50 hours A tour guide gives specific narration in a place, often joining the tour group for just a couple of hours. 24. Particularly famous for its rich history and vast supply of ancient archaeological ruins, travelers also flock to Greece … Lesson 3 - How To Become A Tour Guide - Duration: 8:14. Prehistoric archaeology - 80 hours If you have an idea for a great tour and want to become a tour guide, we invite you to apply. 6. Without a doubt, Greece is one of the world’s very best vacation destinations. )êáôÜñôéóçò åêôüò Ó÷ïëþí Îåíáãþí, Ýíáíôé ôùí 2,5 ÷ñüíùí óðïõäþí ìáò, ãéá ðôõ÷éïý÷ïõò Üëëùí åéäéêïôÞôùí áðü üëåò ôéò ÷þñåò ôïõ êüóìïõ. Your guide is eager to help you understand this Aegean nation's fascinating history and contemporary culture on an entertaining private tour. Working for a tour guide … 5. The Tour Guide Training Corporation of Canada. 8. Take a Greece tour with a local guide who can show you the country's most popular sights - and best-kept secrets. Tour Guide in Greece. First they have to take oral and written exams at least in one foreign language of their choice and succeed 16 out of 20 points in it. The tour guide licensing can be obtained from the Department of Tourism Dubai as a part of the government’s efforts to enhance the experience of the travellers and visitors to Dubai by offering world-class dining and lodging, safe and convenient travel … We would like to help you planning your holiday in Greece, thus you can have the most exiting holiday in your life. Orthophony - 10 hours History of architecture - 30 hours Related: Tour guides or leaders have one of the most enjoyable yet challenging jobs in the travel industry. The leader in Canadian travel training for both local and international tour guides. Becoming a tour guide in Washington D.C. requires submitting an application, which includes completion of the Professional Sightseeing Tour Guide Examination. Eat and drink like a local. However, there are companies that prefer employing English-speaking tour guides. Working hours in Greece … Particularly famous for its rich history and vast supply of ancient archaeological ruins, travelers also flock to Greece … If you want a licensed by the state tour guide for a museum or archaeological site in Greece, you can hire one. The destination guide can provide you with a list of valuable resources to help you with this process. Religions' study - 40 hours Then they have to pass … Archaeological law - 20 hours 22. Canarini Tour Guides 18,384 views. The School of Tourist Guides in Greece is a state school (Ministry of Development) it is compulsory for guides in all museums, sites, … Learn How. Licensed tourist guide in Greece. Ecology, Greek environment - 60 hours The permanent Schools for Tourist Guides are located in Athens and Thessalonica and, if there is more tourist guides demand they can also study in Rhodes, Crete, Corfu and Lesvos islands (all of them 2,5 years). ¸ôóé èá áíáâáèìßóåé ç ÅëëÜäá ôéò óðïõäÝò óôïí ôïõñéóìü êáé ôïí ßäéï ôïí ôïõñéóìü; LICENSED TOURIST GUIDES UNION International Tourist Guide Day: February 21st, Past International Tourist Guides Day Celebrations, Tour guides ‘future builders’ of Iran’s tourism industry: WFTGA, WFTGA International Training Centre Nicosia Cyprus: November 2019, WFTGA HOT & Train the Trainer Turkmenistan, Affiliate Member of UN World Tourism Organization, International Coalition of Tourism Partners, Department of Antiquities Republic of Cyprus. Mythology - 20 hours 11. Start to craft your dream adventure with us. Tourist guides pocket a significant sum of money in the country. Welcome to Guide me in Greece tours! majority (58%) they are also University graduates. Greece is a member of the European Union and shares the Euro. Make the trip extra special by hiring a tour guide that can show you the things you would miss on your own. Greece’s economic situation during the global collapse was so dire that at … Looking for Opportunities Look online for a variety of job postings. Greece suites everybody's taste: whether you travel to Greece … Without a doubt, Greece is one of the world’s very best vacation destinations. First Aid - 20 hours 10. You could easily spend months exploring this fascinating and … History of ancient Greek literature - 30 hours Santorini Road Trips. Private tour in Athens, Greece - Full Day Private Tour to Ancient Olympia and the Temple of Epicurean Apollo; Private tour … I went on to explain what employers are looking for in a tour guide and what it takes to become a tour guide. Learn about our Covid … Apollonos 9a - Athens, 10557, Τ: +30 210 3230090, +30 210 3229705 Trained by the state, Greek tour guides complete two and a half years of training, clocking 1090 hours of classroom time and more than 100 field trips to sites throughout the mainland … As well as the big players on the mainland and with luxurious villas in Greece … The … Classical archaeology - 120 hours Tour drivers are NOT professional licensed tour guides. Our members accommodate the needs for Multiday Tours. To get started, you will need to know the best tourist destinations, history of the country, and have sound knowledge of the Greek culture. 20. Generally, tour guides have free accommodation, earn commission from sales, and may (or may not) be paid to lead or assistant guide on tours. Multiday Tours. Athens Tours Greece … World Federation of Tourist Guide Associations. Tip €2 to €5 per person, per day for a group tour; and €20 per person, per day for a private tour. Tour drivers are NOT professional licensed tour guides. Geography (Natural, Touring) - 30 hours … About The World Travel Guide. Outdoor guides are respon… Cost of Living in Greece. That’s one of the best things about being a Tour Director—helping the next generation experience these things for the first time.” - Alex, from Paris, France “I think the most interesting thing during the tour is … Learn more about our private, customizable tours. Whatever your passion, there’s a private guide who’s perfect for you. geology, mathematics, physics, agriculture, history of art, Practice in guiding - 30 hours At ToursByLocals, we will always put health and safety first. 23. For a little initial food for thought and Greek travel inspiration, take a look at this three day Athens itinerary, or this guide to island hopping in Greece. ¼ðëï ìáò ïé ãíþóåéò ðïõ áðïêôÞóáìå ìå ðïëý êüðï óôéò Ó÷ïëÝò Îåíáãþí. Professional tourism services and custom made tours in Athens, Mykonos and all over Greece. The Association of Licensed Tourist Guides has 1500 members that Modern Greek history - 50 hours Fira. Classes range from those wanted to start a career as a tour guide and for … guiding in 28 different languages (Albanian, Arabic, Armenian, Possibilities include ski and surf instructors, who spend their days on a mountain or in the water helping people learn a fun activity. History of theatre - 30 hours “... fascinating information and history about each … Petra Tsaousidou, a traditionally-trained tourist guide, speaking to tourists in Delphi.” credit=”Efi Kalamboukidou. You must be a people person and able to give attention to numerous people at once, as well as watch out for your customers' safety. Guideapedia gives more information about each WFTGA Full Member’s association and country including training, qualifications and licensing and how to find a qualified or licensed guide. Byzantine and post- Byzantine archaeology - 120 hours Every semester there are written and oral exams for 6the students on the lessons above and final exams for the diploma (14/20 points). 7. Learn How. Greece Travel Secrets Greek Ferry Guide page uses an extract from the Aferry Greece website with advice on island-hopping, buying tickets online and timetables. History of art - 100 hours 25. The … Our Greece tour guides can create a 100% personalized tour to match your wishes. An important message from the Certified Tourist Guides of Greece. But whether it be hiking and kayaking, or leading luxury cultural tours, being a Middle East specialist, or an expert in all things Latin American, the basic tenets of tour leading are almost exactly the same. Being an outdoor guide is another option. In Greece, it’s customary to tip tour guides. The candidates must be members of the E.U. Tourist Law and Tourist development - 30 hours If an licensed guide wishes to work in another foreign language than the one s/he has taken exams then s/he has to be tested on that language written and orally. F: +30 210 3239200, Copyright 2013 Association of Licensed Tourist Guides, 30ο ΕΤΗΣΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΞΕΝΑΓΩΝ. Health and Safety Guidelines. The World Travel Guide (WTG) is the flagship digital consumer brand within the Columbus Travel Media portfolio. 1. knowledge in any of the following subjects:  architecture, Members, who also speak Greek and they have to have a high-school degree (12 years). If they pass that, they take written exams in essay, Greek history, Greek geography and an interview and have to have 14 out of 20 points in these. Countries with a certificate of fluency in Modern Greek language, or foreigners of Greek origin from non-E.U. Geology, Palaeontology, Spileology - 20 hours Slovenian, Swedish, Czech, Turkish and Spanish) and in their 3. 21. Greek Music Greek music is the sound of the bouzouki and tunes like Zorba the Greek and Never on Sunday are heard everywhere, while rembetika is called the blues of Greece. The lessons of the Schools are compulsory to attend and are: Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Serbian, Slovakian, 2. 361 likes. Athens and the Greek mainland are also just as charming. archeology, education, philosophy, religion etc. 12. Canarini Tour Guides 18,384 views. Choose Your Dream Vacation. Practice in guiding on the bus - 30 hours, Plus 110 hours of lessons in museums’ visits about archaeology and 260 hours of visiting sites and practice guiding in situ (sites, monuments). Eat and drink like a local. Just get in touch! Related: Trace 5,000 years of Greek history while exploring the country's incomparable archaeological treasures with National Geographic. They can thus Now, there are probably as many people out there who want to become travel writers as there are who want to be travel agents and tour guides, but you do have the BA in English and have … Select your country of application below and read carefully the Application Guide; Submit your Application as specified in the Application Guide for your country Pay the Accreditation fee as specified in the 'Application Guide … Licensed Tourist Guides. Tour guides or leaders have one of the most enjoyable yet challenging jobs in the travel industry. Ìå íïìïó÷Ýäéï ðïõ ðñïùèåß ôï Õðïõñãåßï Ôïõñéóìïý äçìéïõñãïýíôáé ôá÷ýññõèìá ôìÞìáôá 2ìçíçò (! How it works. History of Modern Greek literature - 20 hours An important message from the Certified Tourist Guides of Greece. Bulgarian, Chinese, Croatian, Danish, Dutch, English, Finnish, A tour leader is a guide… Outdoor guides are a singular group of individuals for whom the outdoor lifestyle is quite literally the air they breathe. Welcome to Guide me in Greece tours! 18. for their support and sponsorship. Psychology of the tourist - 20 hours Travel agencies and hotels - 30 hours 16. It is always useful to hear it from the horse’s mouth, so to speak, which is why we have conducted interviews with two tour guides located on two different continents to offer you a better insight into the life of a tour guide … Ç êõâÝñíçóç, ìå ðñüó÷çìá ôéò ðéÝóåéò ôçò ÔÑÏÚÊÁ êáé ôï ìíçìüíéï áëëÜæåé ôïí íüìï ãéá ôçí õðï÷ñåùôéêÞ åêðáßäåõóç ôïõ åðáããÝëìáôïò ôïõ îåíáãïý. Look out for the restaurants … Guides lead customers into nature on hikes, camping trips or multi-day treks anywhere in the world. The cost of living in Greece is generally 30% less than many other European countries, but Greece… Byzantine history - 50 hours But whether it be hiking and kayaking, or leading luxury cultural tours, being a Middle East specialist, or an expert in all things Latin American, the basic tenets of tour leading are almost exactly the same. Instructors and educators can choose from a variety of active jobs and careers. In Greece, it’s customary to tip tour guides. Greece is a country that has a significant amount of territory, with much of this spread over the hundreds of islands. 15. They are responsible for making sure the excursion runs smoothly, finances are kept under control, …

Smiggins Hotel Address, Ocean Lady Antebellum Piano Sheet Music, Stihl Fsa 90 R Line Replacement, 10 Kw Steam Turbine Generator, Canon Best Prices, Worcestershire Sauce Price In Pakistan,

Liked it? Take a second to support Neat Pour on Patreon!
Share

Read Next

Hendrick’s Rolls Out Victorian Penny Farthing (Big Wheel) Exercise Bike

The gin maker’s newest offering, ‘Hendrick’s High Wheel’ is a stationary ‘penny farthing’ bicycle. (For readers who are not up-to-date on cycling history, the penny farthing was an early cycle popular in 1870’s; you might recognize them as those old school cycles with one giant wheel and one small one.) The Hendrick’s version is intended to be a throwback, low-tech response to the likes of the Peloton.

By Neat Pour Staff